Название: Пов’язані з ГАТС проблеми для країн з перехідною економікою, що прагнуть вступити до СОТ

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 891

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |Проблеми вступу  II: Зміна  умов  у перехідних економіках

 

Невизначеність політики та законодавства

 

Відповідність правилам ГАТС, особливо у сфері  внутрішнього регулювання та доступу до ринків, вимагає  впровадження транс парентних  та  ефективних  регуляторних  механізмів.  Це  створює певні  проблеми  для  перехідних економік,  які  історично  мали  сла бкі юридичні  системи та інститути71. Досить  часто правові  режими є «темними», оскільки немає  відповідного закону  чи нормативно го акта, або ж закони  та нормативні  акти  суперечать  один  одному чи не виконуються на практиці72. Насамперед це стосується  сфери послуг, яка  вважалася «непродуктивним сектором»  в радянські часи73.

Протягом  90х  років, коли  ці країни  почали  рухатися в напря мку розбудови ринкової  економіки, правила торгівлі  послугами абсолютно  змінилися, оскільки у  зв’язку з  приватизацією та  ін шими  аспектами   економічної   трансформації  необхідні   були  інші

 70  Nary,  примітка  50 с. 93.

71  OECD ECONOMIC SURVEYS: RUSSIAN FEDERATION (Paris:  OECD,  2002)  с. 10.  Нері  роз глядає  історичну  основу  відсутності  сильної  правової  системи  в Росії  (с. 24–29, 72–74). Нері висвтілює   пострадянську Росію, наприклад,  як  «правову  та  інституційну  пустелю»  та  цитує

Михайла Горбачова,  який  говорив,  що «Росія ще не  готова  до  процесів  правової  держави» в

1990 (с. 29).

72  Там  само, с. 65, 82, 90.

73  Там  само, с. 140.

 

 

види  регуляторних механізмів74. У деяких  випадках реформи від бувалися занадто   швидко,  а  тому  вимагалися  повторні   реформи для усунення  проблем, створених  першими75. Оскільки процес реформування триватиме, регуляторні режими  також продовжу ватимуть  змінюватися.

Значного  прогресу   було  досягнуто   у  впровадженні  правових актів, однак  дещо  відстає  процес  формування інститутів   та  кад рів, необхідних для  виконання правових норм76. Забезпечення впровадження та  виконання законодаства,  хоча  і є  вирішальним, є складнішим, повільнішим та дорожчим  завданням, ніж просте прийняття правових актів. Інститути,  які  опікуються виконанням та  впровадженням законодаства,  повинні  бути  добре  організовані та мати відповідне  фінансування. Слід також забезпечити необіх діний  рівень  кваліфікації урядовців. Виконанню правил  сприяє сприйняття  їх  як  законних  з  боку  тих,  хто  має  їх  виконувати. Однак   історично  правові  норми  в  перехідних економіках відзна чалися браком законності внаслідок слабкого, чи що гірше, вибі ркового  їх  застосування. Виконанню правових норм  може  сприя ти можливість участі зацікавлених сторін у процесі формування правил  та інші заходи.

Лише наприкінці 90х років міжнародні агентства з технічної допомоги   почали   надавати   допомогу   на  впровадження  та  вико нання  норм  з метою підтримки правових реформ. Нерозвинутість та зміни політики та законодавства у сфері послуг у перехідних економіках обмежує спроможність цих країн формувати зо бов’язання про режим торгівлі  послугами. Важко  вирішити, які зобов’язання з лібералізації прийняти,  а також  важко  дотримува тися цих зобов’язань, як тількино  завершено процедуру вступу. Практика  формування  зобов’язань на  основі  існуючих   режимів, якої дотримувалося багато розвинутих країн із стабільними регу ляторними системами та зрілими  ринковими економіками, що приєдналися наприкінці Уругвайського раунду, на сучасному  ета пі  практично неможлива для  перехідних економік,  які  перебува ють у процесі  приєднання.

Зміна  режимів  у сфері послуг перехідних економік впливає  на перспективи успішного  завершення переговорів щодо  послуг  і ін шим чином. У багатьох  країнах у процесі  приєднання зміни  внутрішньої

 

74   LAW  IN  TRANSITION:  TEN  YEARS   OF   LEGAL   TRANSITION,  G.  Sanders   &  D.  Bernstein,  eds

(EBRD, 2002)[Law in Transition] с. 15, 25; EBRD, TRANSITION REPORT,  2001 (EBRD, 2002)  с.

33; EBRD, TRANSITION REPORT,  2000 (EBRD, 2001) с. 39.

75     LAW    DRAFTING   AND   REGULATORY    MANAGEMENT  IN   CENTRAL    AND   EASTERN    EUROPE, SUPPORT FOR   IMPROVEMENT AND  MANAGEMENT  IN  CENTRAL   AND  EASTERN  EUROPEAN COUNTRIES

(Paris: OECD Center for Cooperation with  Economies  in Transition, 1997) с. 18.

76  Це було причиною  значного  розриву  між кількістю та ефективністю юридичних  норм, за визначенням Європейського банку  реконструкції та розвитку, який, проте,  зменшується. (Law

in Transition, примітка  75, с. 19–20).

 

 

  політики   передбачають лібералізацію  доступу  до  зарубі жних  ринків77. У  контексті  поточних  переговорів Члени  домови лися  враховувати заходи  з лібералізації торгівлі  з кінця  Уругвай ського раунду78. Іншими словами, ступінь лібералізації Членів повинен враховуватися під час нових переговорів та формування вимог  про  доступ  на  ринки. Проте  не  існує  відповідної домовле ності  про  врахування «автономної лібералізації»  країн,  які  при єднувалися після  створення СОТ. Це ставить  перед  країнами, які приєднуються,  дилему. Внаслідок внутрішніх реформ  у цих  краї нах  у процесі  вступу  можуть  втрачатися можливості для  маневру в майбутніх  переговорах.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: