Название: Пов’язані з ГАТС проблеми для країн з перехідною економікою, що прагнуть вступити до СОТ

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 891

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |Інші зобов’язання, які стосуються зазначених секторів та видів діяльності

 

Міжнародні трансферти  та платежі.  Члени  не  повинні  по рушувати   своїх  зобов’язань у  секторах, зазначених у  національ них розкладах, шляхом  встановлення обмежень  на міжнародні перекази  коштів   та  платежів  і  регулювання  поточних   операцій. Однак  тимчасові  обмеження  в разі  труднощів з платіжним балан сом можна  застосовувати. Стаття  XII  передбачає, що обмеження  у сфері послуг з метою захисту  балансу платежів підлягають таким самим  умовам  та  багатосторонньому  моніторингу,  які  і  ті  обме ження, що встановлюються стосовно  товарів29.

Підвищені  зобов’язання  щодо  транспарентності.  Додатково до загального зобов’язання публікувати інформацію,  що висвітле но  раніше, стаття  ІІІ  вимагає, щоб  кожен  Член  швидко  та  при наймні  раз  на рік  інформував СОТ  про введення  будьякого ново го  закону, нормативного   акта  чи  адміністративного рішення,  що значним  чином впливає  на торгівлю  послугами, зазначеними в йо го національному розкладі, а також  змін  до чинних  законів, нор мативних  актів та адміністративних рішень. Кожен  Член повинен також створити один або кілька  довідкових центрів для надання інформації іншим  Членам  стосовно  режиму  послуг  у секторах, за значених  у  його  національному розкладі.  ГАТС  не  вимагає   від

 

28  Це спостереження є правильним лише  для  розвинутих країн. Розклади країн, що розви ваються, рідко  коли  містять  зв’язування,  які  призводять  до  зменшення   чинних  ставок  мита. Навпаки, розклади країн, що розвиваються,  часто  містять  зв’язані рівні, які  набагато  переви щують поточні діючі ставки  мита.

29  Articles  XI  та XII  ГАТС.  Ці положення відповідають статті  Article  XII  ГАТТ.  Однак  по ложення  ГАТС окремо визнають, що вплив на баланс платежів Члена в процесі економічної трансформації  може  вимагати  використання  обмежень  для  забезпечення  підтримки   рівня  фінансових  резервів, адекватних для  імплементації даної  програми  економічної  трансформації.

 

 

Членів   розкривати  конфіденційну  інформацію,   публікація  якої може перешкоджати впровадженню законів  або іншим чином су перечить суспільним інтересам  чи може завдати  шкоди законним комерційним інтересам30.

Внутрішнє  регулювання. У  секторах, де  приймаються специ фічні   зобов’язання,  кожний   Член  повинен  забезпечити,  щоб  усі заходи  загального застосування виконувалися розумно,  об’єктив но  та  неупереджено. Заходи,  що  стосуються  кваліфікаційних ви мог чи процедур, технічних  стандартів та вимог ліцензування, не повинні  нівелювати  чи порушувати специфічні зобов’язання через встановлення  вимог  або  стандартів,  які  базуються  не  на об’єктивних та прозорих критеріях – таких, як компетентність та спроможність  надавати   послуги,  або  які   є  більш   обтяжливими, ніж  це необхідно  для  забезпечення якості  послуги. Процедури лі цензування не мають  слугувати  обмеженням  поставки  послуг. Та кож  кожен  Член  повинен  подавати  повну  інформацію про  існую чу дозвільну систему та в розумний  період  часу31.

Монопольні постачальники  послуг.  Якщо  монопольний поста чальник  Члена  СОТ  конкурує з іншими  постачальниками,  надаю чи послугу,  яка  є поза  сферою  його монопольних прав  і це стосу ється   конкретних зобов’язань Члена,  останній   повинен   забезпе чити, щоб такий постачальник не зловживав своїм монопольним становищем. Зловживання, наприклад, може включати  субсидію вання  діяльності на конкурентному ринку  з джерел  монопольного прибутку32.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: