Название: Пов’язані з ГАТС проблеми для країн з перехідною економікою, що прагнуть вступити до СОТ

Жанр: Економіка

Рейтинг:

Просмотров: 891

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |Зобов’язання з доступу до  ринку

 

Член СОТ повинен дотримуватися певних вимог, формуючи застережні положення та обмеження  в секторах  послуг, які він погодився  включити  до свого  національного розкладу поступок27. Якщо  Член  бажає  застосовувати чи ввести  заходи, які  не відпові дають зобов’язанням з доступу на ринки в певному секторі, він повинен  описати  цей  захід  або  використати інше  формулювання, яке дає певну свободу  в діях.

При   цьому,  відносно   перелічених  видів   діяльності  у  сфері послуг  Члени  СОТ  не  повинні  встановлювати  обмежень  такого виду:

• обмеження  кількості постачальників послуг  або у формі  квот, монополій, виключних постачальників послуг, або вимоги підтве рдження економічної  необхідності;

• обмеження  загальної вартості  операцій  з послугами  або акти вів у формі  кількісних квот чи вимог підтвердження економічної необхідності;

• обмеження   загальної кількості операцій   з  послугами   або  за гального  обсягу продукції послуг, вираженого в показниках, що встановлюють цифрові  одиниці   у  формі   квот  чи  вимог  підтвер дження  відповідності;

• обмеження    загальної  кількості  фізичних  осіб,   які   можуть отримати  робочі  місця  у певному  секторі  послуг, або кількості фі зичних  осіб,  яких  постачальник послуг  може  найняти  і які  необ хідні  та  мають  безпосереднє  відношення  до  поставки   певної  по слуги,  у  формі   кількісних  квот  чи  вимоги  підтвердження економічної  необхідності;

• обмеження  щодо конкретних типів  юридичних  осіб або спіль них підприємств, через які постачальник послуг може надавати послугу;

• кількісні обмеження   на  участь  іноземного   капіталу у  формі максимального відсотка  іноземного  володіння акціями  або загаль ної вартості  індивідуальних чи сукупних іноземних  інвестицій.

 

26   На  противагу  цьому,  в НАФТА є загальне  зобов’язання  «національного режиму»  з  ве ликим  переліком  вилучень. Підхід  НАФТА «заморожує» наявний  рівень  лібералізації, тоді як Члени  ГАТС можуть  вводити  нові дискримінаційні заходи  щодо послуг, які  не зазначені в роз кладах  або зазначені з приміткою  «незв’язані» щодо конкретного способу поставки.

27  Ст. XVI:1  ГАТС.

 

 

Зобов’язання Членів  з доступу до ринків згідно з ГАТС є аналогічними  тим,  які  містяться   в  національних розкладах  то варів   і  стосуються   зв’язування  максимальних  рівнів   тарифів. Проте,   якщо    національні   розклади    товарів     часто    містять зв’язані    рівні     мита,    нижчі     за    діючі    ставки28,    більшість зв’язувань із  доступу  до ринків  послуг  у розкладах зобов’язань за  результатами Уругвайського раунду  просто  зазначили існую чу  ситуацію  в  цій  сфері   (статускво).  Це  підвищує   прозорість та  передбачуваність  правил   торгівлі   послугами,  але  майже   не сприяє  лібералізації. Зазначення зобов’язань у графіках є від правним пунктом для наступних раундів  переговорів про лібе ралізацію торгівлі  послугами.

 


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: