ФИО писателя:

Годы жизни:

Жанр:

Страна:

Рейтинг:

Просмотров:

Всі книги належать їх авторам.

Книги автора:

Екологічний маркетинг

Банківські операції - Череп А.В., Андросова О.Ф.

стимулювання учасників маркетингових каналів просування інновацій як спосіб підвищення ефективності управління ними - Сигида Л.О.

Проблеми сталого розвитку національних економік - Збірник наукових праць

Інтернаціоналізація автомобільної промисловості в умовах зростання національних економік - Ладуба Т.

Підприємництво - Гром"як О.Б.

Операційний менеджмент у сфері послуг

Інноваційний потенціал України та його реалізація в міжнародному науковотехнічному співробітництві - Поручник А.М.

Пов’язані з ГАТС проблеми для країн з перехідною економікою, що прагнуть вступити до СОТ

Технологічний експорт і динаміка економічного зростання в Україні - Черкас Н.

Методика аналізу привабливості міжнародних товарних ринків в умовах глобалізації світогосподарських процесів - Пригара О.

Соціальноекономічний розвиток аграрного сектору України в контексті вибору зовнішньоекономічних стратегій - Дяченко О.

Екологічно відповідальна торгівля та її значення для сталого лісогосподарювання - Максимець О.

Реґіональна інноваційна система як основа підвищення міжнародного конкурентного статусу національних реґіонів - Поручник А.

Національна інноваційна система як об’єкт державної інноваційної політики - Федірко О.

Права інтелектуальної власності та міжнародна торгівля: наслідки для країн, що розвиваються - Москалик Р.

Оцінка результатів угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС для галузей обробної промисловості (машинобу дування, хімічної, легкої промисловості) - Усенко О.

Пріоритети інноваційного розвитку України в домінантах євроінтеграційних процесів - Лиськова Л.

Стратегії глобального управління - Лук’яненко Д.

Формування інституційних передумов системи глобального управління - Поручник А., Гайдак Ю.

Соціокультурна динаміка в процесі глобальних трансформацій - Веремієнко Т.

Особливості поведінки споживачів у нових ринкових економіках - Лилик І.

Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз - Мельник Т.

Експортна стратегія в сучасній системі державного управління - Іващук С.

Становлення системи інноваційного менеджменту глобальних корпорацій - Панченко Є.,

Сталий розвиток територій: проблеми та перспективи - Матеріали II міжнародної науковопрактичної конференції

Стратегії міжнародних компаній у турбулентному маркетинговому середовищі - Циганкова Т., Євдоченко О.

Стратегія і тактика міжнародних злиттів і поглинань - Сіденко С.

Генеалогічні та біологічні особливості спадкового раку молочної залози - Дацюк І.О, Бородай Н.В.

Перспективи трансформації сучасної моделі світового фармацевтичного ринку - Солодковський Ю., Довженко О.

Інституціоналізація організаційної поведінки в процесі подолання блокування інновацій в Польщі та Україні - Балволжняк Т.

Особливості розвитку сучасної структури світового фінансового ринку - Паценко О., Молчанова Е.

Аналіз взаємозвязку і взаємовпливу економічного росту та іноземних інвестицій - Субочев О.

Методологічний дискурс міжнародної економічної політики - Філіпенко А.

Реалізація глобальних цілей США: континентальноінтеграційний контекст - Столярчук Я., Свєтлов А.

Трансформація вимог формування нового економічного порядку - Молчанова Е.

Україна між ЄС та ЄЕП в умовах глобальної нестабільності - Радзієвська С.

Фінансова безпека держави в умовах посилення глобалізаційних процесів - Ткаленко С.

Матеріали конгресу «Покращення організаційного добробуту та розвиток протидії психосоціальним ризикам»

Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація - Рудік О.

Регіональні виміри міжнародного науковотехнічного співробітництва - Черницька Т.

Сучасні концепції менеджменту - Федулова Л.І.

Фізична реабілітація та спортивна медицина в стоматології - Михалюк Є.Л., Малахова С.М., Черепок О.О., Смирнова О.Л.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Обіг цінних паперів. Система обліку за цінними паперами

Глобалізація системи безпеки - Тодоров І.

Методологія системного підходу та наукових досліджень - Кустовська О. В.

Погляд на розвиток менеджментконсалтингу з історичної перспективи - Афтандилянц В.Є.

Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки і практики : зб. матеріалів ІІ Міжнар. на ук.практ. конф.

Гідробіологія: конспект лекцій. Частина ІІ - Курілов О.В.

Методичні рекомендації до теми "Хвороби оперованого шлунка" - Чуклін С.М., Дудка Я.Р.

Методичні рекомендації для студентів медичного факультету по темі "Перитоніт" - Чуклін С.М.

Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модерні зації національної економіки (колективна монографія) - Лібанова Е.М., Макарова О.В., Курило І.О. та ін.

Практичні заняття по профілактиці стоматологічних захворювань

Методичні вказівки до проведення практичних занять "Введення в хірургію" - Куновський В.В.

Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі) - Огінова І. О.

Онкологія - за ред. Б. Т. Бiлинського, Ю. М. Стернюка, Я. В. Шпарика

Системний аналіз

Образовательные процессы и ресурсы высшей школы в области электроники и наноэлектроники - Коловская, Л.В.

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна „Питання політології” - Колектив авторів

Введение в экологию Черного моря - Зайцев Ю.В.

Кластеризація промисловості як важливий напрям сталого розвитку регіону - Самійленко Г.М.

История социологии: Учебное пособие - Трошкин Е.И.

История учений о праве и государстве - Демиденко Г. Г.

Эволюция крови - Л.Д. Житенева, Э.В. Макаров, О.А. Рудницкая

Рекомендації для бізнесу

Екологічне право - В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін

Лекция как технология - Коловская Л.В.

Поведение потребителей - Драганчук Л.С., Якищик О.А.

Цивільне право - Понікаров В. Д. ,Попова С. М. , Назаренко Д. В.

Норми радіаційної безпеки і санітарні правила роботи з джерелами іонізуючих випромінювань - Ю.О. Бондар, В.О. Кашпаров, С.М. Грисюк, М.М. Лазарєв, І.М. Гудков

Основы научных иследований (зарубежная история) - Калимонов И.К.

Физикохимические процессы в технологии машиностроения: Учеб. пособие - Стекольников Ю.А., Стекольникова Н.М.

Организация деятельности центрального банка : учебное пособие - Бакулина, Т. С.

Современный русский литературный язык - Казарина В.И., Селеменева О.А.

Методические указания по курсу "История экономики" - Хаустов Ю.И., Ключищева В.Г.

Коммуникации в организации - Каймакова, М. В.

История и политика - Тагиров И.Р.

История журналистики зарубежных стран - Козлова М.М.

Макроэкономика: Краткий курс лекций - Разнодёжина Э. Н., Барт Л. В.

Бытовые газовые приборы: Методические указания к лабораторным и практическим занятиям - Орлов М.Е.

Функциональностилистический анализ текста - Артамонов В. Н.

Кинематограф Сибири: коммуникация, язык, творчество - Хилько Н.Ф.

Документы и продукты художественной литературы и искусства - Андрейченко Е.В.

Академическая мобильность: реализация в Болонском процессе - Богословский В. И., Писарева С. А., Тряпицына А. П.

Архивоведение - Вовкотруб О.В. ,Фионова Л.Р.

Развитие региональной системы образования Республики Адыгея с учетом современных тенденций - Асланова М.А.

Некоторые вопросы журналистики: история, теория, проблемы (публикации разных лет) - Акопов А.И.

Билингвизм: теоретические и прикладные аспекты (на материале адыгейского и русского языков) - Багироков X . 3.

Балтийский регион в истории России и Европы - Под ред. В.И. Гальцова

Стратегии развития Калининградской области - Клемешев А. П. , Лапин Ф. Ф. , Гутник В. П., Федоров Г. М. , Зверев Ю. М. .

Динамика русского романтизма - Манн Ю.В.

Управление качеством - Челнокова, В. М.

Человек в изменяющейся России: философская и междисциплинарная парадигмы материалы Всерос. науч. конф

Новые информационные технологии и менеджмент качества - Материалы международного симпозиума

Право на неприкосновенность частной жизни - Романовский Г.Б.

Право социального обеспечения - Гусова К.Н.

История городов - Таль Г., Бондаренко Е.Ю.

География туризма - Глушко А. А. , Сазыкин А. М.

Образовательные информационные технологии - Морев И. А.

История менеджмента - Кузнецова Н.В.

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности - Кузнецова Н.В.

Поведение потребителя - Любимова Н. Г.

Финансовый менеджмент - Хлыстова О.В.

Корпоративные Информационные Системы - Самардак А.С.

Инновационный менеджмент - Пилипчук В.В.

Синтаксис современного русского языка - Стародумова Е.А.

Вторжение в незыблемое - Фельдблюм В.

Физиологические методы контроля в спорте - Капилевич Л.В., Давлетьярова К.В., Кошельская Е.В., Бредихина Ю.П., Андреев В.И.

Историкопедагогический анализ проблемы обучения дошкольников родному языку - Чуйкова Ж.В.

История и философия науки - Любомиров Д. Е., Сапенок О. В., Пет р ов С.

Философия: конспект лекций - Бернацкий О.В.

История культуры Дневнего Китая - Титаренко И.Н.

Судова психіатрія - Левенець І.В.

Економічний аналіз (Випуск 10. Частина 1.)

Менеджмент організацій - Писаревський І. М., Нохріна Л.А., Познякова О.В.

Студенські наукові записки

Фонды целевых капиталов некоммерческих организаций: формирование, управление, использование : монография - Субанова О.С.

Сборник тезисов

Имитационное моделирование. Теория и практика -Плотников А. М. ,Соколов Б. В.

Информационное поле современной России: практики и еффекты

Издательские системы. Компьютерная издательская графика - Гусарова Н.Ф. , Дорогов Ю.В. , Иванов Р.В. , Маятин А.В. .

Информационные технологии в обеспечении нового качества высшего образования

Информационные технологии в обеспечении нового качества высшего образования. Сборник научных статей. Книга 3

Методы и средства инженерии программного обеспечения - Лаврищева Е.М. , Петрухин В.А.

Материалы XIV Международной конференции «Применение новых технологий в образовании»

Экономика отраслевых рынков - Лебедев О.Т.

Основы рационального питания - Рубцова И.В., Кубышкина Т.В., Готовцева Я.В.

Методика преподавания социологии - Калашникова С.М.

Маркетинг у банку - Ткачук В.О.

Психологія: Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання спеціальності „Соціальна педагогіка" - Мартинюк І.А.

Історико-психологічна реконструкція ментальної моделі світу у богословській спадщині Василя Суразького - Матласевич О. В.

Наукові записки. Матеріали конференції

Благотворительность как социальный институт современного гражданского общества - Журавлева, Т.Б.

Метаданные информационных образовательных ресурсов для интернеткаталогов

Геоэкология для строителей: Учебное пособие для студентов строительных и технических специальностей - Гаев А.Я., Гацков В.Г., Штерн В.О., Карташкова Л.М.

Экономическое обоснование проектных решений: Методические указания по выполнению экономического раздела дипломного проекта - Гойдина В.П.

Антеннофидерные устройства и распространение радиоволн - Бушуй Л.А.

Норми радіаційної безпеки і санітарні правила роботи з джерелами іонізуючих випромінювань - Бондар Ю.О., Кашпаров В.О., Грисюк С.М., Лазарєв М.М., Гудков І.М.

Методичні рекомендації до написання курсових робіт за напрямом "Психологія" - Матласевич О.В., Волошина В.О

Методичні рекомендації до написання випускних робіт за напрямом "Психологія" - Матласевич О.В., Волошина В.О

Комплекс навчально-методичних матеріалів з курсу «Політологія» для студентів історичного факультету денної та заочної форми навчання - Фаріон О. О.

Біологія продуктивності тварин (лабораторний курс)

История российский университетов - Аврус А.И.

Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ – 30-ті рр. ХХст.)

Филологический анализ художественного текста: реализация интеграции лингвистического и литературоведческого подходов в школе - Белова Н. А.

Міжнародні ринки грошей і капіталів - Івасів Б.С., Комар В.В.

Таможенное дело - Танганова Т.А.

Обществоведение - Боголюбов Л. Н.

Новейшая история России, 1945—2006 гг. - Филиппов А.В.

Страхування - Шумелда А.П.

Хімія - Кочкодан О.Д.

Введение в культурную антропологию - Васильев М.И.

Берегите голос: Советы учителям - Иванько Т.А.

Генетика - Кондратьева В.М.

Менеджмент - Ивасенко А.Г.

Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка"

Психология труда - Павлова А.М.

Политическая карта мира (практикум)

Коррекционная педагогика с основами специальной психологии - Пилипенко А. В.

Психолого–акмеологическое знание в системе высшего профессионального образования - Козлова Н.В.

История России. XIX век

Литература - Полухина В.П.

Литература. 7 класс - Коровина В.Я.

Методические рекомендации к учебнику "Обществознание" - Королькова Е.С, Никитин А.Ф., Суворова Н.Г.

Уроки литератури в 11 классе - Чалмаев В.А., Мушинская Т.Ф.

Обществоведение 10-11 - Боголюбов Л. Н.

Воспитание в России и за рубежом - Джуринский А.Н,

Развитие речи младших школьников - Корепина Л.Ф.

Поговорим по русски - Краснопевцев В.П.

Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и образ - Артюнина Г.П., Гончар Н.Т., Игнатькова С.А.

Психологические основы подготовки младших школьников к обучению в основной школе - Лебедева Н.В.

Психосоциальная работа с женщинами и семьями, ждущими ребенка - Рыбакова Н.А., Телишева Л.В., Малыхина Н.А.

Современные под ходы к профессиональой подготовке детей с ограниченными возможностями - Никитенко Н. В., Бельгесов С.Н., Иванова Н.Х.

Психокосметология: теория и практика - Лисецкий, К.С.

Педагогика высшей школы - Мешков Н. И., Садовникова Н. Е.

Разработка управленческих решений - Дульзон А.А.

Российские парламентарии начала ХХ века: новые политики в новом политическом пространстве - Кирьянов И.К.

Экономика транснационального предприятия - Шагурин С.В., Шимко П.Д

Культура речи - Шупенина В. И.

Міжнародний аутсорсин як виклик для світової торгової системи - Сывачова О., Карпова К.

Практическое руководство по повышению энергоэффективности муниципальных систем - Гариенчик С., Копец А.

Журнал теоретических и прикладных исследований

Фундаментальные основы здоровья и профилактики заболеваний - Воронин И. М.

Педагогика высшей школы - Егоров В.В., Скибицкий Э.Г., Храпченков В.Г

Экономика труда - Андросова Л.А.

Управление общественными отношениями - Алёхин Э.В.

Региональная экономика и управление - Алехин Э.В

Автоматизированные системы бухгалтерского учета - Хохлов А.Е.

Налоги и налоговое планирование - Акжигитова А.Н.

Табличный процесор Excel - Маньжов Б.Н., Белякова Е.Ю.

Профессиональная этика юриста - Васильева Г. А.

Ведение международных переговоров - Шеретов С. Г.

Политическая коммуникация - Чудинов А. П.

Сборник тезисов

Стилистика и литературное редактирование - Константинова Л.А.

Светлое завтра? Антиутопия футурологии и футурология антиутопий - Тузовский, И. Д.

Анализ финансовой отчетности - Рябова, М. А.

Рисунок - Волкова Т. И.

Немецкий язык - Пилюгина О.П.

Маркетинг - Ильичева И.В.

Практикум по логике: краткое руководство к решению задач и уп ражнений: учебное пособие для студентов экономических специальностей - Саетгалиева Ф. Ф.

Вычислительная техника - Захаров Н. Г.

Здоровьесберегающие технологии в социальной сфере - Герцена А. И.

Subjonctif (Сослагательное наклонение) - Попова И.П. , Казакова Ж.А.

История экономики - Кустова Т.Н., Камакина О.В.

Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація - Рудік О.

Женщины-почвоведы. Биографический справочник о российских и советских исследовательницах почв - Сычева С.А.

Качественные методы социально- психологических исследований - Лысенко О.Ю., Марковская И.М

Известия Смоленского государственного университета. - (7-2010)

Cоциальная идентичность: способы концептуализации и измерения. - Материалы Всероссийского научно-практического семинара

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 12'2008

Техніка і електрофізика високих напруг. - Сборник научных трудов 21'2008

Технологии в машиностроении. - Сборник научных трудов 22'2008

Технологии в машиностроении. - Сборник научных трудов 23'2008

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 27'2008

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 43'2008

Техніка і електрофізика високих напруг - Збірник наукових праць 44'2008

Технологии в машиностроении. - Сборник научных трудов 01'2009

Технологии в машиностроении. - Сборник научных трудов 02'2009

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 8'2009

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 15'2009

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 16'2009

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 31'2009

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 32'2009

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 33'2009

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 37'2009

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 4'2010

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 17'2010

Технологии в машиностроении. - Сборник научных трудов 24'2010

Техніка і електрофізика високих напруг - Збірник наукових праць 34'2010

Транспортное машиностроение. - Сборник научных трудов (39-2010)

Теорія і практика управління соціальними системами. - Науково-практичний журнал (40-2010)

Технологии в машиностроении. - Сборник научных трудов 41'2010

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 42'2010

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 44'2010

Теорія і практика управління соціальними системами. - Науково-практичний журнал (49-2010)

Теорія і практика управління соціальними системами. - Науково-практичний журнал (53-2010)

Технологии в машиностроении. - Сборник научных трудов 54'2010

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 57'2010

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 9'2011

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 10'2011

Транспортное машиностроение. - Сборник научных трудов (18-2011)

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 23'2011

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 24'2011

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 33'2011

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 34'2011

Технологии в машиностроении. - Сборник научных трудов 40'2011

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 43'2011

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 45'2011

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 46'2011

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 54'2011

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 58'2011

Новые решения в современных технологиях. - Сборник научных трудов 1'2012

Нові рішення в сучасних технологіях.- Збірник наукових праць (17-2012)

Нові рішення в сучасних технологіях.- Збірник наукових праць (18-2012)

Транспортное машиностроение. - Сборник научных трудов (20-2012)

Техніка і електрофізика високих напруг - Збірник наукових праць 21'2012

Нові рішення в сучасних технологіях.- Збірник наукових праць (26-2012)

Техніка і електрофізика високих напруг - Збірник наукових праць 52'2012

Техніка і електрофізика високих напруг - Збірник наукових праць 27'2013

Индия: медиасистема в условиях либерализации экономики. - Монография (

Broadcasting Policy Advice 1986-88:a critical evaluation of New Zealand's broadcasting policy framework. - David Robert Hay

Интеграция и самоисцеление. Аффект, травма и алекситимия.- Крмстал Г

Экономика. - Вестник (1-2013)

Экономика. - Вестник (2-2013)

Cоциальная стратификация в современной России: опыт эмпирического анализа. - Тихонова Н.Е.

European society or european societies: a view from Russia. - Mikhail K.

Опыт сравнительного анализа аграрных сообществ Бурятии (Россия), России и других стран. - Г. В. Манзанова

Russian elections:gender profile. - Aivazova S.

Social-Natural History of the Russia

Исследования семьи и практика консультационной работы. - Мацковский М.С.

Социальная политика в России: возможности модернизации. - Чирикова

Социальная среда российских городов в восприятии «гастербайтеров» и местного населения. - Григорьева К.

Социальное неравенство этнических групп и проблемы интеграции в Российской Федерации. - Дробыжева Л.М.

Социология семьи. - Мацковский

Становление трудовых отношений в постсоветской России

Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. - Дридзе Т.М.

Формирование региональной идентичности молодежного донского сообщества: ценности, нормы, традиции. - Волков Ю.Г.

Экомодернизация России: теория, практика, перспектива. - Яницкий О.Н.

Фундаментальные и прикладные исследования, инновационные технологии, профессиональное образование - А.А. Чуриков

Гуманізація навчально-виховного процесу - Збірник наукових праць. Випуск LV

Гуманізація навчально-виховного процесу - Збірник наукових праць. Випуск LIХ

Гуманізація навчально-виховного процесу - Збірник наукових праць. Спецвип. 8. – Ч. І.

Гуманізація навчально-виховного процесу - Збірник наукових праць. Спецвип. 8. – Ч. IІ.

Гуманізація навчально-виховного процесу - Збірник наукових праць. Спецвип. 10.

Качество объектов микро-, мезо-, макроэкономики, бухгалтерского учета и аудита, экономического анализа и финансово- кредитной деятельности - Сборник тезисов докладов и научных статей

Качество объектов микро-, мезо-, макроэкономики, бухгалтерского учета и аудита, экономического анализа и финансово- кредитной деятельности. Вып. 2. - Сборник тезисов докладов и научных статей

Качество объектов микро-, мезо-, макроэкономики, бухгалтерского учета и аудита, экономического анализа и финансово- кредитной деятельности. Вып. 3. - Сборник тезисов докладов и научных статей

Качество объектов микро-, мезо-, макроэкономики, бухгалтерского учета и аудита, экономического анализа и финансово- кредитной деятельности. Вып. 4. - Сборник тезисов докладов и научных статей

Труды Тамбовского государственного технического университета - Сборник научных статей. Выпуск 12

Труды Тамбовского государственного технического университета - Сборник научных статей. Выпуск 23

Защита растений - Сборник научных трудов

Защита растений. Вып. 36 - Сборник научных трудов

Экономика, политика, общество. Новые реалии России - Н.Г. Левченко

Геометрия, динамика, вселенная - Розенталь И. Л.

Сервисные технологии: теория и практика, 2009 - М.И. Астахова

Сервисные технологии: теория и практика, 2010 - М.И. Астахова

Сервисные технологии: теория и практика, 2011 - М.И. Астахова

Сервисные технологии: теория и практика, 2012 - М.И. Астахова

Авиация и космонавтика. 2007 - Журнал

Агрессия - Конрад Лоренц

Антикризисное управление - Е. А. Бабушкина

Аналитическая философия - Блинов А.Л.

Введение в нейропсихологию детского возраста - Семенович А.В.

Вертолет. 2009 - Научный журнал

Взлет. 2008 - Научный журнал

Взлет. 2009 - Научный журнал

Взлет. 2010 - Научный журнал

Взлет. 2011.10 - Научный журнал

Взлет. 2011.11 - Научный журнал

Банкротства - Герасимов А.Е.

Антипсихология - Ивакин А.Г.

Английский для русских. Курс английской разговорной речи - Караванова Н.Б.

Геологические часы - А.Н.Олейников

Автоматические технические аппараты - Е. И. Попов

Банки и Деньги - Симонов Н.С.

Безопасность жизнедеятельности - Смирнов А.Т.

Безопасность жизнедеятельности - В. С. Алексеев

Археология знания - Мишель Фуко

История экономической мысли - Агапова И.И.

Демократия и тоталитаризм - Реимон Арон

Диагностика способности к общению - А. В. Батаршев

Вокруг Света №07 за 2010 год - Журнал

Вокруг Света №09 за 2010 год - Журнал

Вокруг Света №12 за 2010 - Журнал

Вокруг Света №06 за 2010 год - Журнал

Вокруг Света №03 за 2010 год - Журнал

Занимательно о фитогеографии - Ивченко С.И.

Искусство управления собой - Ключников С. Ю.

Географические открытия - М. П. Згурская

Финансовая статистика - О.И. Лаврушина

Историческая этнология - Лурье Светлана

Другая жизнь - Найшуль Виталий

Занимательная химия - Рюмин Владимир

Занимательная физиология - Борис Ф. С.

Классики и психиатры - Сироткина Ирина

Занимательно об астрономии - Томилин А.Н.

Занимательно о космогонии - Томилин А.Н.

История Земли - Р. Ф. Флинт

Архитектура операционной системы UNIX - Морис Дж. Бах

Физика и философия - Гейзенберг В.

Цифровая стеганография - Грибунин В. Г.

Аппаратные интерфейсы ПК. Энциклопедия - Михаил Гук

Сборник статей и интервью 2009г (v1.11) - Кагарлицкий Б.Ю.

Управляемая демократия - Кагарлицкий Борис

Физика невозможного - Каку Митио

Технологии программирования - Камаев В.А.

Древнейшая история - Егор Классен

Шпаргалка по экологическому праву - Кулакова О.С.

Физическая экономика - Линдон Ларуш

Феноменология - Жан-Франсуа Лиотар

Европейская цивилизация - Лукьянов А.Н.

Экономический кризис и его причины - Людвиг фон Мизес

Нейроинформатика - Миркес Е.М.

Шпаргалка по финансам и кредиту - Мягкова Т.Л.

Загадки истории. 2012 № 1 - Журнал

Теория и методика воспитания - Л. Н. Седова

Диалектика познания - Фетисов А.А.

Управленческие дилеммы - Шрагенхайм Э.

Проблемы экономики. Выпуск 5 - Сборник научных трудов

Актуальные экономические проблемы переходной экономики России - Сборник научных трудов по экономике

Животноводство и ветеринарная медицина - Ежеквартальный научно-практический журнал

Животноводство и ветеринарная медицина. №2(5)/2012 - Ежеквартальный научно-практический журнал

Животноводство и ветеринарная медицина. № (36)/2012 - Ежеквартальный научно-практический журнал

Ноябрьские чтения - Материалы Всероссийских конференций студентов, аспирантов и молодых ученых

Муниципальное управление: современные тенденции, опыт и практика. Экспертные проекты регионов - Научные статьи и доклады

Призвание — история - Сборник научн. статей. К 55-летию профессора Ю. В. Кривошеева

Университетский историк - Альманах. Вып. 10

Современные подходы к решению финансово- экономических проблем - Сборник научных трудов

Интеллект и творчество - Воронин А.Н.

Новая история западного мира - М. Колопотина

Шпаргалка по праву интеллектуальной собственности - Резепова В.Е.

Современные проблемы рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды - Межвузовский сборник научных трудов

Офисное программирование - Фризен Ирина

Новейшая история России - В.А. Шестаков

Шпаргалка по экономическому анализу - Шредер Н.Г.

Шпаргалка по семейному праву - Щепанский Р.А.

Блог-маркетинг, или Маркетинг в режиме онлайн - И. В. Щербакова

Проблемы экономики. Выпуск 4 - Сборник научных трудов

Проблемы экономики. Выпуск 1 (6) - Сборник научных трудов

Проблемы экономики. Выпуск 2 (7) - Сборник научных трудов

Проблемы экономики. Выпуск 1 (8) - Сборник научных трудов

Проблемы экономики. Выпуск 2 (9) - Сборник научных трудов

Проблемы экономики. Выпуск 1 (10) - Сборник научных трудов

Призвание — история - Сборник научн. статей. К 55-летию профессора Ю. В. Кривошеева

Смутное время в России - Материалы научной конференции, С.-Петербург, 12-14 октября 2012 г

Университетский историк. Выпуск 7 - Альманах

Животноводство и ветеринарная медицина. № 4(7)/2012 - Ежеквартальный научно-практический журнал

Милютинские чтения. И.А. Милютин и социокультурный мир русской провинции: от прошлого к будущему: Сборник научных работ. Выпуск VI

Проблемы фундаментальной подготовки в школе и вузе в контексте современности. Вып. 5: Межвуз. сб. науч. работ: В 3 ч. Ч. 2

Проблемы фундаментальной подготовки в школе и вузе в контексте современности: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (10–11 декабря 2009 г.): Межвуз. сб. науч. работ: В 2 ч. Ч. 1

Системная эффективность предприятия- сущность, факторы, структура - Учебное пособие

Тезисы докладов победителей научной конференции «СНК – 2013»: В рамках Всероссийского фестиваля науки в ЧГУ (8 – 17 апреля 2013 г.). В 2 ч. Ч. 1, кн. 1.

Тезисы докладов победителей научной конференции «СНК – 2013»: В рамках Всероссийского фестиваля науки в ЧГУ (8 – 17 апреля 2013 г.). В 2 ч. Ч. 1, кн. 2. Социально-гуманитарные, педагогические и психологические науки

Тезисы докладов победителей научной конференции «СНК – 2013»: В рамках Всероссийского фестиваля науки в ЧГУ (8 – 17 апреля 2013 г.). В 2 ч. Ч. 2. Естественные и технические науки

Стратегическое управление жизнью: советы менеджера - Задумкин К.А.

Теория игр в управлении организационными системами. Издание 2 - Губко М.В.

Управление проектами - Новиков Д.А.

Проблемы экономики. Выпуск № 1 (12) - Сборник научных трудов

Биосфера - Реферат (Затулина В.)

Подготовка боксеров-юношей - Учебное пособие (Романов В.М.)

Вирусы сознания. Принципы и методы исцеления души и тела - Сан Лайт

Время и пространство в неживой и живой природе. - Реферат (Ковалевкая И.П.)

Оценка и анализ рисков - Контрольное задание (Первушина Т.Л.)

Вторая мировая война в Беларуси - Курсовая работа

Общая психология. - Учебное пособие (Петровский А.В.)

Гипноз: феноменология повседневности - Монография (Пирогов А.Г.)

Глобализация мировой экономики и Россия - Монография (Бандурин В.В.)

К вопросу реформирования российского оружейного законодательства - Экспертный доклад (Астафьев А.)

Сахарный диабет Профилактика и лечение - Монография (Вишнев В.Н.)

Бюджетное финансирование федеральных учреждений здравоохранения (Шишкин С.В.)

Социальная политика в России - Курсовая работа

Транспортное обслуживание в туризме - Методическое посбие (Бутко И.И.)

Основные направления социальной политики государства в России - Эссе (Алексанян Н.Б.)

Практический опыт выборов по партийным спискам - (Перин Р.Л.)

Философски тексты «Махабхараты» - Учебное пособие (Смирнов Б.Л.)

Социология молодежного досуга - Учебное пособие (Суртаев В.Я.)

Мотивация и личность - Учебное пособие (Маслоу А.Г.)

Сущность прогнозирования экономического развития - Реферат (Степанова А.С.)

100 великих художников - Учебное пособие (Самин Д.К.)

История Спарты (период архаики и классики) - Печатнова Л.Г.

Роль государственного надзора и контроля в защите трудовых прав работников - Барабашова Т.П.

Международное право - Курс лекций (Шлянцев Д.А.)

Миф о репрессиях в советской науке - Миронин С.С,

Аюрведическая терапия (Фроули Давид)

Бухгалтерский баланс - Реферат

Гжельская роспись - Курсовая работа

Практикум по общему землеведению - Учебное пособие (Гледко Ю.А.)

История России с древнейших времен до конца ХХ века - Пособие для поступающих в вузы (Арсланов Р.А.)

Задачи и содержание закупочной логистики. Логистические принципы построения отношений с поставщиками - Курсовая работа

Идея метакритики "чистой" любви (философское введение в проблему соотношения диалектики и метафизики) - Лукьянов А.В.

Внимание человека: изучение психологических свойств внимания. Развитие наблюдательности. - Реферат (Доронина А,В.)

Самолечение травами на дому - Монография (Джон Р. Кристофер)

История железной дороги Санкт-Петербург - Москва - Реферат (Кармаганян А.Я.)

Психологический портрет Николая II - Реферат

Рекомендации по оформлению выпускной квалификационной работы

Путь к ясному сознанию.Раздел 3 - Пособие

Введение в социально-экономическую географию - Практикум для студентов (Решетникова А.Н.)

Основы дефектологии. - Учебное пособие (Выготский Л.С.)

Донованоз - Реферат (Соколова Н.Ю.)

Особенности зарубежных кадастровых систем - Реферат (Ковалёв А.Н.)

Логика памяти в кинематографе Гая Мэддина - Реферат (Ивасенко М.А.)

Конфликтующие структуры - Учебное пособие (Лефевр В.А.)

Рельеф дна мирового океана - Реферат

Продажи. переговоры. Практика, примеры. - Азимов С.

Экономическое управление бизнесом - Учебное пособие (Богатин Ю.В.)

Теория бухгалтерского учёта - Лекционная тетрадь (Никитина Г.И.)

Основы информационной безопасности в Российской Федерации - Курсовая работа

Информационные процессы в маркетинге - Курсовая работа

Социально-психологические методы управления - Реферат (Меренков С.Ф.)

Техногенные катастрофы и аварии и их поражающие факторы - Реферат (Ионини Е.С.)

Воинская обязаность и военная служба в РФ - Курсовая работа

Германское гражданское уложение 1900 года - Реферат (Мельник Е.В.)

Игры с песком в коррекционно - развивающем процессе - Реферат

Консервативная концепция российской государственности - Учебное пособие (Репников А.В)

Кавказская овчарка - Пособие (Куропаткина М.)

Как хороший сценарий сделать великим - Линда Сегер

Научно-технический прогресс в обогащении полезных ископаемых - Реферат

Административное право - Учебно-методическое пособие

Актерский тренинг - Учебное пособие (Кипнис М.)

Реферат по Ветхому Завету Копылов Л.П.

ВИЧ-инфекция - Реферат

Материалы к флоре Тверской области. Ч. 1. Высшие растения - Нотов А.А.

Н. И. Греч - Реферат (Сайгина М.)

Чёрная риторика - Реферат

Дистрофии - Реферат (Козырев В.Е.)

Мифы о логике Как нас обманывают и как мы обманываем себя - Реферат (Велич В.)

Учение о макроэволюции - Учебное пособие (Назаров В.И.)

Управление человеческими ресурсами - Учебная практика

Основы оперативно-розыскной деятельности - Учебное пособие

Афазия - Реферат

Неизлечимые болезни - Реферат (Музолевская Т.)

Жилищное право - Практикум (Алексеева М.В.)

Правовое регулирование договорных отношений в сельском хозяйстве - Реферат

Александр Невский - Реферат (Рябинкина Е.)

Мозг и активное долголетие. Метод золотого сечения - Вербин С

Введение в школу боевого каратэ - Учебное пособие (Кочергин А.)

Концепция образования этнокультурной направленности в Республике Коми - Реферат

Архетип и символ - Учебное пособие (Юнг К.Г.)

Бухгалтерский учет в средние века. Развитие стоимостной парадигмы. - Реферат

Практикум по теории бухгалтерского учета - Учебное пособие (Доррендоф Н.И.)

Экстракт семян грейпфрута (Др. Алан Сакс)

Маски закона или Правоохранительная и судебная системы глазами рецидивиста (Сэр Нагваль)

Женщина и социализм - Бебель А.

Золотые рецепты натуропатии - Монография (Оганян М.В.)

Кисломолочные продукты - Реферат

Состояние и перспективы развития российско-китайских торгово-экономических отношений - Реферат (Леонтьев И.О.)

Мониторинг эффективности реабилитации дошкольников и школьников с проблемами здоровья в МОУ СОШ № 90 «Крепыш» - Реферт

Аглийский язык - Практикум

Проблема бытия в философии - Реферат (Курилова Д.А.)

Путь к согласию или переговоры без поражения. - Фишер Р.

Острый респираторный дистресс-синдром взрослых - Реферат (Холодько Л.В.)

Физиология регионарного кровообращения. - Реферат (Иващенко А.А.)

Медицинская этика, мораль, деонтология - Реферат

Гражданское право - Практикум (Зарубина Н.П.)

Современные методы остеосинтеза - Реферат (Качан Б.Б.)

Педиатрия как наука, её место, этапы развития - Реферат (Качан Б.Б.)

Политология - Учебно-методическое пособие

Формулы расчета рентабельности - Реферат (Степанов В.С.)

Оцените писателя: 1 2 3 4 5

Комментарии:

Добавление комментария: